חדש מ-FedEx!

שיתוף פעולה חדש בין FedEx לבין eBay, אשר יאפשר ללקוחות בישראל לקנות ב eBay ולבחור לקבל את המוצר שקנו עם FedEx.

עם הוספתה של מדינת ישראל לתכנית השילוח הגלובאלית של eBayכ(eBay Global Shipping Program) בנובמבר 2013, יכולים מוכרי eBay בארה"ב להציע שילוח עם FedEx במחירים אטרקטיביים ללקוחות בישראל, אשר יכללו גם את עלויות המכס וההיטלים, כך שלא ייגבה תשלום נוסף מהלקוח / נמען בישראל.

 


 

קניה באינטרנט - עם FedEx זה פשוט!

 1.      מהו יבוא?

 • כל משלוח הכולל טובין ומוצרים (לרבות ניירת) המגיע לישראל ממדינה אחרת

2.      מהי חוקיות יבוא?

 • אוסף החוקים והצווים המתירים, אוסרים או מתנים את היבוא לישראל במילוי מוקדם של תנאים נדרשים.משמע דרישה להנפקת אישור או רישיון יבוא ע"פ חוקי המכס.(עמידה בתנאי צו יבוא חופשי).

3.      מהו יבוא אישי?

 • יבוא לצורך שימוש אישי בלבד לאדם פרטי, המתאים בכמות ובמהות הטובין לשימוש אישי.

4.      מתי נדרש הליך שחרור ממכס?

 • כל משלוח שנכנס למדינת ישראל מחויב בהליך שחרור ממכס. סוג ההליך נקבע בראש ובראשונה בהתאם לערך המשלוח לצורכי מכס, כמו גם בהתאם לסוג הטובין במשלוח, ולמשקל המשלוח.

5.      מהם תהליכי השחרור השונים ומתי מתקיימים?

 • הליך שחרור מהיר (Pre-Clearance) – מסלול מהיר המאפשר לחברת הבלדרות לשחרר משלוחים רבים ביחד ומראש בהתבסס על ניירת המשלוח שמתקבלת ומועברת למכס עוד לפני הגעת המשלוח לישראל. מסלול זה מיועד למשלוחים בערך למכס של עד 1,000$ שאין להם מגבלות של "חוקיות היבוא" כאמור מעלה. המסמך המכסי בהליך זה הוא רשימון קולקטיבי  המופק על שם חברת הבלדרות בצירוף פרטי היבואנים השונים והמסמכים המלווים השונים.      
 • הליך שחרור פרטני / "עצמי" (Formal Entry) -  מסלול רגיל בו משוחררים המשלוחים שאינם משוחררים בהליך המהיר.כל משלוח משוחרר לחוד על שם היבואן בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על ידי המכס. המסמך המכסי בהליך זה הוא רשימון פרטני.

6.      מה כולל ערך משלוח?

 •  ערך המשלוח ביבוא מורכב :
 • מערך המוצר (COST) – עלות המוצר בלבד
 • מעלות הביטוח (INSURANCE) במידה והמשלוח בוטח ( אופציונאלי)
 • מעלות הובלת המשלוח לארץ (FREIGHT). מרכיב זה יכול להיות משולם על ידי השולח או על ידי המקבל בהתאם לתנאי העסקה.
 • ערך CIF מורכב מערך המוצר (COST), ביטוח (INSURANCE) ועלות הובלה (FREIGHT). 
 • ערך CIF משמש בסיס לחישוב המע"מ כשהוא חל על המשלוח.  כאשר עלות המוצר שנרכש כוללת את דמי ההובלה ויש לכך תיעוד בחשבון המצורף למשלוח - המע"מ ישולם על ערך החשבון , ללא תוספת דמי הובלה. ביטוח אינו מרכיב חובה ולכן לא יתווסף לערך החשבון אלא אם המשלוח בוטח.

7.      מהו ערך ריאלי?

 • ערך הטובין כשווי ריאלי / ערך שוק (Market Value) , ולא כערך קניה / דוגמאות. המכס רשאי לדרוש מיבואן את ערך השוק האמיתי של הסחורה ומחירון  ספק ע"פ דרישה. המכס בנוסף רשאי לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדי את הערך הריאלי לצורך תשלום מיסי ייבוא.

 


 

תהליך עמילות המכס

שירותי עמילות המכס המוענקים ללקוחותינו מוצעים בהתאם לסוג המשלוח, ערכו לצורכי מכס, והגורם המשלם (משלוח שההובלה עליו שולמה מראש בחו"ל נקרא משלוח יבוא PRE PAID, ומשלוח שהנמען בישראל משלם עבור ההובלה לחברת השילוח / בלדרות נקרא משלוח יבוא COLLECT). שירותי עמילות מכס כוללים שירותי סיווג לכל משלוח, שידור הנתונים למכס, טיפול בבדיקות מכס והנפקת אישורים.

תהליך עמילות המכס 

הערות לתהליך

 • ניתן לבצע השלמת מסמכים ומידע בעזרת הנמען ( חשבון , תעודת זהות וכדומה) עד 48 שעות מנחיתת המשלוח בישראל ולהחזיר את המשלוח למסלול המהיר
 • במידה והמכס מחליט כי הוא מעוניין בבירור פרטני של המשלוח בסמכותו לדרוש זאת לרבות הוצאות הבדיקה החלות על הלקוח
 • אישורים ורשיונות - בהתאם לצו הייבוא החופשי ישנם סוגי טובין המחויבים באישורים ממשלתיים לצורך השחרור המכסי וביניהם רישיונות ייבוא, אישורי תקשורת, אישורי תחבורה, תקן, אישור שירות המזון הארצי ועוד  - באחריות הלקוח/ הנמען
 • ניירת אופציונלית – מסמכי העדפה (תעודות מקור) המקנים פטור או הקלות מכס בהתאם להסכם הסחר שיש למדינת ישראל עם מדינת המקור.
 • ביבוא אישי מסמכים אלו רלוונטיים מערך מוצר של 325$ ומעלה.

 

המלצות לנמען להבטחת תהליך השחרור מהיר

 • לצורך שחרור מהיר של משלוח בערך CIF מעל 100$, יש להעביר לנציג שלך ב FedEx Express ישראל מספר ת"ז ומספר שטר-מטען של משלוח היבוא  שלך, מייד עם קבלת העדכון על שליחת משלוח היבוא אליך

ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות בטלפון 1-700-700-339 (FDX)

מסמכי השילוח/ניירת יבוא

 • יש לוודא כי השולח ימלא בשטר המטען כתובת מדויקת של הנמען כולל פרטים עדכניים ליצירת קשר
 • הפרטים בשטר המטען צריכים להיות זהים לפרטים בחשבון הספק.
 • יש לוודא כי תאור הטובין בחשבון הספק מפורט וכולל:
 1. פירוט של כלל הטובין במשלוח כולל דגמים וארץ ייצור
 2. פירוט כמויות של כל טובין
 3. פירוט ערך של כל טובין במטבע זר

 


 

הגופים המשתתפים בתהליך

 • אנו מנהלים ומבצעים את כל התהליך מדלת לדלת: מהאיסוף מבית הלקוח בחו"ל, ההובלה לארץ, תהליך השחרור ועד המסירה ללקוח בארץ

 • רשות המסים בישראל  - הוקמה מאיחוד אגפי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע"מ, ושע"מ. בנושאי מכס ומע"מ, אמונה הרשות על גביית המסים העקיפים המוטלים על צריכת סחורות ושירותים - מס ערך מוסף, מכס המוטל על יבוא סחורות, מס קנייה ובלו על דלק. מינהל המכס מטפל בקביעת מדיניות בתחום סחר חוץ, ניהול מערכת סחר החוץ, אכיפת תנאי חוקיות היבוא והיצוא, מניעת פעולות בלתי חוקיות ופיקוח על כלל היבוא המסחרי לרש"פ, כולל בידוק בטחוני.
  (מתוך אתר רשות המסים http://www.taxes.gov.il)
 • ממ"ן (מסופי מטען וניטול) מספק שירותי אחסון, יבוא ויצוא בפיקוח המכס. המסוף, הממוקם בנתב"ג, מרכז גופים המטפלים במטען, כגון נציגויות חברות התעופה, מכס ועמילי מכס, סוכני מטען, חברות תובלה, גופים כלכליים וממשלתיים, סניפי בנקים ודואר, שירותי תחבורה ועוד. ממ"ן גובה עמלת אחסון על כל משלוח יבוא המטענים, בהתאם למשקל ולמספר ימי האחסון בפועל.
  (מתוך אתר ממן http://www.maman.co.il/maman/comp-masof.htm )
 • משרדי ממשלה המנפיקים אישורים שונים במידת הצורך בהתאם לאופי הטובין. בכל הקשור לרשויות, אנו מייצגים את הלקוח בפני מכס ישראל - כל המידע , אישורים או הצהרות הנדרשות בתהליך יסופקו על ידי הלקוח למחלקת עמילות המכס שלנו על מנת לאפשר את השלמת תהליך השחרור בהתאם לחוקיות היבוא.

 


 

מהן ההוצאות הכרוכות בתהליך ומי גובה אותן?

1. תשלומים לרשויות  - ייתכנו שינויים מעת לעת על ידי הרשויות
 • אגרות מכס ישראל
 1. אגרת מחשב תהליך שחרור פרטני  ערך משלוח עד  1000$ -  18 ₪
  תהליך שחרור פרטני ערך משלוח מעל  1000$-  36 ₪
  אגרת ביטחון תהליך שחרור פרטני   -  41 ₪

 • תשלום למסוף המטענים – ממ"ן
דמי הרשאה - מועברים על ידי המסוף לרשות שדות התעופה תהליך שחרור פרטני   -  27 ש"ח
אחסנה/ניטול ניטול 1.78 ₪ לקילו ליום. עלות אחסנה תחול לאחר שהייה של למעלה משלושה ימים במסוף המטענים ממ"ן. תעריף באתר ממ"ן

2. תשלומים עבור הובלת המשלוח וטיפול בהליך השחרור ממכס בישראל

 • דמי הובלה
  • ישולמו במידה והמשלוח נשלח על חשבון המקבל בארץ. אם שולם על ידי השולח – לא ייגבה תשלום בגין דמי הובלה
 • דמי עמילות מכס 
  • משלוח שערכו עד 75 דולר שלא כפוף לדרישות במסגרת חוקיות ייבוא ושאינו חייב בתשלום מיסים – ישוחרר ב"מסלול המהיר" – קןלקטיבי - ולא ישלם דמי עמילות מכס
  • משלוח עד 1000$ ביבוא אישי שכפוף לחוקיות יבוא ו/או הכולל תשלום מסים ישוחרר במסלול "פרטני" ולכן ישלם דמי עמילות מכס.
  • משלוח מעל 1000$ ישוחרר במסלול "פרטני" ולכן ישלם דמי עמילות מכס.


 

יש לפנות לנציג שירות לקבלת מידע מפורט יותר. עלויות השחרור ממכס מחושבות על-פי יום השחרור בפועל מהמכס ולא על פי יום קבלת המידע המקדים טרם הגעת המשלוח לארץ. בנוסף, אנו ממליצים להיערך לעלויות המיסים הנדרשות טרם שחרור המשלוח באמצעות עיון בתעריף המכס באתר המכס. מידע בנוגע לאגרות השונות ניתן למצוא באתר לשכת המסחר ובאתר ממ"ן תחת תעריפון.

אנו מצרפים לנוחיותכם מחשבון מיסים שיקל על הלקוח הפרטי את חישוב המיסים בעצמו בשלב ההגעה או בטרם רכישת המוצר.

 

צרו עמנו קשר
מרכז שירות הלקוחות שלנו זמין עבורך חמישה ימים בשבוע. באפשרותך גם לקבל תמיכה טכנית לאתר ולפנות באופן ישיר למחלקות החברה.משלוח מבוקר טמפרטורה באנר