תנאי שימוש באתר F.C. (Flying cargo) Express   www.fcx.co.il 

בכל התייחסות ל- "פליינג קרגו" הדברים מתייחסים לחברות בקבוצת פליינג קרגו ובכללן אף.סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ או F.C. (Flying Cargo) Express Ltd

ברוכים הבאים לאתר של "אף.סי. - פליינג קרגו" בע"מ (להלן - " האתר" או " אתר "F.C. - פליינג קרגו").

אתר "פליינג קרגו" הינו אתר ברשת האינטרנט בו ניתן למצוא מידע על השירותים הלוגיסטיים הניתנים על ידי קבוצת אף.סי. (פליינג קרגו), לרבות מידע על תנועות משלוחים, הנמסרים עבור לקוחות אף.סי. פליינג קרגו (להלן - " שירות המידע").

תנאי השימוש להלן אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין פליינג קרגו לבין המשתמש באתר.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן.
על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.

*בכל מקום בתנאים אלה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
 


 

תכנים ושירות המידע
 
פליינג קרגו עושה מאמצים רבים כדי לרכז, לעבד, ולהציג את הנתונים של שירות המידע בצורה מדויקת ותוך זמן קצר מעת קבלתם בפליינג קרגו.

עם זאת, יתכן כי בתהליך הקליטה, העיבוד, או ההצגה של הנתונים באתר יפלו טעויות ו/או יחולו עיכובים, והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ואין ולא תהיינה לו תביעות או טענות בקשר לכך.

באתר "אף.סי. פליינג קרגו" עשויים להימצא קישורים (LINKS) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן- "האתרים הקשורים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד. פליינג קרגו אינה ולא תהיה אחראית למידע, לתכנים ולכל המצוי באתרים הקשורים. כמו כן, אין לפרש את הקישורים באתר אף.סי. פליינג קרגו כמתן אישור, המלצה או העדפה של פליינג קרגו לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים.

פליינג קרגו תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מאתר "אף.סי. פליינג קרגו" קישורים הקיימים בו באותה עת, כולם או חלקם, ואין מוטלת על פליינג קרגו כל חובה להוסיף קישורים נוספים כלשהם.

 


 

קניין רוחני
 
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, כולל מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים באתר "אף.סי. פליינג קרגו", לרבות בעיצוב האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן ותשארנה רכוש אף.סי. פליינג קרגו. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, זולת השימוש לקבלת מידע לצרכים אישיים של המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה, אלא בהיתר מפורש ובכתב מ- אף.סי. פליינג קרגו. 

 


 

שם משתמש וסיסמא

לבקשת המשתמש, פליינג קרגו רשאית לאשר למשתמש גישה לאזורים באתר האינטרנט המוגבלים למנויים בלבד זאת בהתאם למדיניות פליינג קרגו כפי שתעודכן מעת לעת. הגישה למנויים תהיה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים, הנמסרים למשתמש מסוים לשימושו הבלעדי בלבד ובכפוף לתנאים שלהלן:
• שם המשתמש (USER) והסיסמה אינם ניתנים להעברה והם מיועדים לשימושו של המשתמש בלבד ועל אחריותו .
• השימוש בשם המשתמש ובסיסמה הינו על אחריותו של המשתמש בלבד וייעשה במסגרת השירותים המסופקים על ידי פליינג קרגו לאותו משתמש בלבד ולא לכל מטרה אחרת.
• המשתמש לא יאפשר לכל צד ג' שהוא לעשות שימוש מכל סוג שהוא בשם המשתמש והסיסמה האישיים שלו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
• ככל ששם המשתמש והסיסמה הונפקו לנציג של לקוח של פליינג קרגו, אותו שם משתמש וסיסמה ישמשו רק אותו וככל שמכל סיבה שהיא לא יהיה לאותו איש קשר צורך בשם המשתמש והסיסמה יודיע על כך לפליינג קרגו על מנת שיופק שם משתמש וסיסמה חדשים לאיש הקשר שיבוא במקומו ככל שיבוא.
• למען הסר ספק, כל שימוש לא חוקי בשם המשתמש והסיסמה יהיו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
• מובהר כי הכלים והנתונים אליהם ניתנת גישה עם שם המשתמש והסיסמה הינם בבעלות פליינג קרגו והמשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעביר כל מידע מאתר פליינג קרגו לכל צד ג' שהוא.
• שימוש בשם המשתמש והסיסמה נעשים בכפוף להסכמת המשתמש לתקנון האתר.

 
מדיניות פרטיות

גישה לחלק משירות המידע באתר "אף.סי. פליינג קרגו" טעונה הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי מזהה, בין היתר, שם, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. פליינג קרגו תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש לצורך הרשמתו ו/או במסגרת פעילותו באתר, ובמידע שייאסף על ידיהן אודות פעילות המשתמש באתר, כמפורט להלן:

א. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

ב. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים מעת לעת בין באמצעות האתר ובין מחוצה לו, על ידי פליינג קרגו או חברות הקשורות בה למשתמש;

ג. לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

ד. על-פי הוראות כל דין או הסכם עם המשתמש, לרבות הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, ולרבות על-פי דרישה של רשות מוסמכת או צו של ערכאה שיפוטית;

ה. לשם אכיפת מי מתנאי השימוש באתר כנגד המשתמש;

ו. לשם יצירת קשר עם המשתמש ושליחת דיוור שיווקי ועדכונים שוטפים, המותנה בהסכמת המשתמש.

ז. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

אף שבדעת פליינג קרגו לנקוט באמצעים לשמירת המידע שיימסר ע"י המשתמש ו/או שייאסף כאמור, מוסכם כי כל העברת מידע על ידי המשתמש באתר "אף.סי. פליינג קרגו" נעשית על אחריותו, ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד פליינג קרגו, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, גם במקרה של גילוי ו/או מסירת מידע כאמור שלא לאחת המטרות המפורטות לעיל.
המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע ומסכים שאתר "אף.סי. פליינג קרגו" עושה שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של המשתמש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
'עוגיות' (Cookies) - הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר "אף.סי. פליינג קרגו" ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים באתר "אף.סי. פליינג קרגו" שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 


 

השירותים, שינויים בהם והפסקתם

השירותים והמידע באתר "אף.סי. פליינג קרגו" ניתנים כמות שהם (AS IS).לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
השירותים באתר "אף.סי. פליינג קרגו" ניתנים בלא תשלום, ופליינג קרגו רשאית להפסיק בכל עת, וללא התרעה, את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.
אתר "אף.סי. פליינג קרגו", כמו גם שירות המידע, נמצאים בבניה מתמדת. לפיכך, ומבלי לגרוע מכל זכות שבדין, פליינג קרגו תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור אליהם- והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בתחום זה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, טעויות וכיו"ב.

 


 

אחריות

פליינג קרגו, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, לא יישאו באחריות כלשהי בכל הקשור לשירות המידע ו/ואו לאתרים הקשורים ו/ואו לנתונים המצויים באתר " אף.סי. פליינג קרגו" ו/או באתרים הקשורים, דיוקם  ו/או שלמותם, ו/או באשר לשימוש בנתונים האמורים ו/או ההסתמכות עליהם ע"י המשתמש באתר ו/או מי מטעמו, ו/או באשר להפסקת השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, ו/או שינויים בהם, או לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או מכל סוג אחר שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות כאמור, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד  פליינג קרגו ו/או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר " אף.סי. פליינג קרגו" ו/או האתרים הקשורים, ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.

דין מקום ושיפוט

על השימוש באתר " אף.סי. פליינג קרגו" יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות פליינג קרגו וצומת לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.